EFC ®

 

 

 

EFC ®
(ang. European Financial Consultant)
Doradca Finansowy

Rekrutacja na edycję 2018

Trwa rekrutacja na studium EFC European Financial Consultant - edycja 2018

Rozpoczęcie studium: 2.02.2018

Terminy zjazdów:

I zjazd: 2-4.02.2018

II zjazd: 23-25.02.2018

III zjazd: 16-18.03.2018

IV zjazd: 6-8.04.2018

V zjazd: 27-29.05.2018

VI zjazd: 18-20.05.2018

VII zjazd: 15-17.06.2018

Egzaminy ostatniego dnia studium: 17.06.2018

Liczba miejsc ograniczona. Rekrutacja trwa do 26.01.2018 lub do wyczerpania miejsc

Kogo zapraszamy na szkolenie EFC ®?

 • Wszystkich profesjonalistów, którzy pracują w sektorze usług finansowych od kilku lub kilkunastu lat, wykonują zawód doradcy finansowego, agenta ubezpieczeniowego, pośrednika finansowego, doradcy klienta w towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach emerytalnych itp.
 • Osoby , które chcą wykonywać ten zawód według najlepszych wzorców międzynarodowych
 • Managerów , kierowników zespołów, które zajmują się obsługą klientów detalicznych w sektorze finansów osobistych.
 • Ambitnych ludzi , którzy nie spoczywają na laurach i są skoncentrowani na rozwoju własnym oraz poszerzaniu wiedzy i kompetencji .
 • Wszystkich, którzy interesują się zagadnieniem wdrożenia tzw. MIFIDu II i chcą zdobyć ważne certyfikaty zawodowe. W świetle nowych regulacji możliwość wyróżnienia się certyfikatem staje się zasadą.
 • W szczególności zapraszamy wszystkich, których dotyczą "Wytyczne dotyczące oceny wiedzy i kompetencji" (nr 22/03/2016 | ESMA/2015/1886 PL) w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych ( tzw. MIFID II ) oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (wersja przekształcona)

Kod zawodu Doradcy Finansowego wg. Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych – 241202

Kompetencje i umiejętności, których uczymy na szkoleniu obejmują m.in. :

EFC® jest szkoleniem , które – oprócz pogłębienia wiedzy w ramach kluczowych modułów – przede wszystkim skupia się na zbudowaniu szeregu unikalnych kompetencji i umiejętności , które są niezbędne w pracy Doradcy Finansowego .

 

ikona-planowanie-finansowe

Planowanie finansowe

Rozumienie koncepcji makroekonomicznych - w tym cyklu koniunkturalnego - i ich wpływu na konsekwencje nabycia portfela usług i produktów finansowych oraz odzwierciedlenie parametrów makro w planie finansowym. Nabycie biegłości w wykonywaniu wyliczeń w związku z operacjami inwestowania w czasie (w tym np. określania wyceny i rentowności papierów wartościowych), spłaty zadłużenia, liczenia efektywności projektów inwestycyjnych, liczenie umorzenia i amortyzacji. Analiza sprawozdań finansowych i wprowadzenie kluczowych pojęć rachunkowości zarządczej. Elementy logiki stosowanej - ćwiczenia praktyczne w argumentacji.

ikona-inwestycje

Inwestycje

Nabycie wiedzy na temat różnych metod służących wyborowi optymalnej decyzji inwestycyjnej, określanie charakterystyk nabywanych aktywów, zbierania niezbędnych informacji od klienta i budowanie strategii inwestycyjnych zawierających również analizę scenariuszy inwestycyjnych, przedstawianie klientowi rekomendacji z uwzględnieniem mocnych i słabych stron tych strategii.

ikona-nieruchomosci

Inwestycje w nieruchomości

Nabycie wiedzy o analizie rynku nieruchomości jako narzędzia wspomagającego decyzje inwestycyjne w nieruchomości w tym regulacje prawno-podatkowe, przenoszenie prawa własności, znaczenie i treści ksiąg wieczystych, identyfikacja ryzyk i budowanie scenariuszy inwestycyjnych, analiza słabych i mocnych stron, budowanie rekomendacji inwestycyjnych. Finansowanie.

ikona-ubezpieczenia

Planowanie ubezpieczeniowe

Identyfikacja kluczowych obszarów ryzyka dla osób indywidualnych i gospodarstw domowych. Ustalanie potrzeb w zakresie pokrycia ubezpieczeniowego . Wyliczanie adekwatnych kwot pokrycia ubezpieczeniowego. Dobór produktów odpowiadających rzeczywistym potrzebom klienta . Analiza kluczowych zapisów umów zawieranych z TU. Przygotowanie różnych scenariuszy i optymalizacja rekomendacji pod kątem możliwości finansowych klienta. Opracowanie pisemnego uzasadnienia proponowanych rozwiązań: struktura i forma uzasadnienia, konieczne elementy składowe argumentacji.

ikona-emerytury

Planowanie emerytalne

Nabycie wiedzy na temat zasad funkcjonowania polskiego systemu emerytalno - rentowego oraz parametrów określających wysokość świadczeń . Zdobycie umiejętności pozwalających na analizę aktualnej sytuacji klienta . Budowanie opcji planu emerytalnego w zakresie celów finansowych oraz możliwości ich realizacji przy zmiennych parametrach i założeniach - główne determinanty planu finansowego . Przygotowanie rekomendacji i planu działania , monitoring postępów.

ikona-podatki

Prawo podatkowe

Rozumienie struktury i budowy polskiego prawa podatkowego, jego szczegółowych zapisów w kontekście osób fizycznych i ich rozliczeń z tytułu uzyskiwania przychodów z różnych tytułów i źródeł oraz nabywanych i przekazywanych aktywów inwestycyjnych (w tym zbycie nieruchomości, spadki i darowizny). Planowanie finansowe w kontekście optymalizacji wydatków na należne obciążenia podatkowe.

ikona-prawo

Regulacje prawne

Nabycie wiedzy odnośnie formalnych ram prawnych sektora finansowego w części dotyczącej obsługi osób fizycznych : w tym m.in. struktury i normy prawa finansowego , źródła prawa - akty prawa krajowego i prawo UE (dyrektywy), pogłębienie wiedzy na temat zagadnień prawa cywilnego: w tym w szczególności przepisy prawne dotyczące zawierania i realizacji umów (skuteczność, prawodawstwo w zakresie usług finansowych). Różnice formalne pomiędzy doradztwem finansowym, pośrednictwem, doradztwem inwestycyjnym. Odpowiedzialność Doradcy Finansowego w sensie prawnym i etycznym.

Egzamin

Szkolenie EFC ® kończy się egzaminem trwającym 120 min i zawierającym 100 pytań, w tym ok. 40% stanowią zadania z matematyki finansowej. Pomyślne zdanie egzaminu i obrona pracy umożliwia zdobycie specjalnego Certyfikatu rozpoznawanego w EU. Dodatkowo będzie można uzyskać dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

 

Czas trwania szkolenia
 • 160 godz., 7 zjazdów (pt, sob, niedz)
 • 8 godz. egzaminy

 

Koszty szkolenia
 • 5900 zł brutto

 

Koszty certyfikatu
 • 800 zł brutto (obejmuje koszt egzaminu łącznie z egzaminem poprawkowym oraz obroną pracy dyplomowej)
Koszty dyplomu studiów podyplomowych - nieobowiązkowa opłata
 • 800 zł brutto
 • dla osób, które posiadają min. wykształcenie licencjackie i chcą dodatkowo uzyskać dyplom studiów podyplomowych w zakresie doradztwa finansowego

certyfikat-efc-zmniejszony

http://www.effp.pl

Szczegółowe informacje