Przejdź do treści

Szkolenia Specjalistyczne (m.in. Certyfikaty MIFID II)

Przygotowujemy specjalistyczne szkolenia z obszaru finansów osobistych w tym w szczególności z zakresu prawa, podatków, inwestycji, nieruchomości ubezpieczeń, kompetencji miękkich.

W związku z sukcesywną adaptacją dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej na rynku polskim poszerzeniu ulega zakres specjalizacji wymagających potwierdzenia wiedzy kompetencji i doświadczenia w formie specjalistycznych egzaminów i niezależnych certyfikatów. Profesjonalna działalność edukacyjna Akademii Planowania Finansowego z powodzeniem wpisuje się w ten proces.

W związku z powyższym AFP poszerzyła zakres przedmiotowy szkoleń o szkolenia specjalistyczne wychodzące naprzeciw wymogom dyrektywy i wytycznej tzw. MIFID-u II wprowadzając dwa certyfikaty:

  • Europejski Specjalista Inwestycyjny
  • Europejski Asystent Inwestycyjny

Ścieżka certyfikacyjna - MIFID II

W związku z wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE  tzw. MIFID-u II Akademia Planowania Finansowego wprowadziła szkolenia przygotowujące do egzaminu pozwalającego na uzyskanie specjalnego certyfikatu potwierdzającego wiedzę i kompetencje zgodnie z wymogami Wytycznych 22/03/2016 I ESMA 2015/1886 PL (patrz poniżej "Branżowa ścieżka certyfikacyjna"). Wytyczne mają zastosowanie w odniesieniu do świadczenia usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej wyszczególnionych w sekcji A oraz sekcji B załącznika I do MiFID II. Wytyczne wchodzą w życie od 3 stycznia 2017 r.

branzowa-sciezka-certyfikacyjna

Definicje zgodne z wytycznymi

 

  • "Firmy" oznaczają firmy inwestycyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 1 pkt 1 MiFID II, instytucje kredytowe (zdefiniowane w art. 4 ust. 1 pkt 27 MiFID II) świadczące usługi inwestycyjne oraz firmy inwestycyjne i instytucje kredytowe sprzedające klientom lokaty strukturyzowane lub doradzające im w tym zakresie. To także firmy zarządzające przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i zewnętrznych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi zindywidualizowanego zarządzania portfelem lub usługi poboczne i wyłącznie w (ZAFI), o ile świadczą oni inwestycyjne usługi związku ze świadczeniem tych usług (odpowiednio w rozumieniu art. 6 ust. 3 lit. a) i b) dyrektywy UCITS i art. 6 ust. 4 lit. a) i b) AIFMD).
  • "Pracownicy" oznaczają osoby fizyczne (w tym przedstawicieli) świadczące odpowiednie usługi na rzecz klientów w imieniu firmy inwestycyjnej.

 

  • "Odpowiednie usługi" oznaczają udzielanie doradztwa inwestycyjnego lub udzielanie informacji o instrumentach finansowych, lokatach strukturyzowanych, usługach inwestycyjnych lub usługach dodatkowych klientom.

 

  • "Udzielanie informacji" oznacza bezpośrednie przekazywanie klientom informacji o instrumentach finansowych, lokatach strukturyzowanych, inwestycyjnych lub usługach dodatkowych, na żądanie klienta, albo z inicjatywy usługach firmy, w związku ze świadczeniem przez danego pracownika na rzecz klienta usług i działalności wyszczególnionych w sekcjach A i B załącznika I MiFID II. 

 

  • "Odpowiednie kwalifikacje" oznaczają pozytywne zaliczenie testu kwalifikacyjnego bądź odbycie szkolenia spełniającego kryteria określone niniejszymi wytycznymi.

 

  • "Odpowiednie doświadczenie"oznacza pomyślne wykazanie się przez  pracownika zdolnością do świadczenia odpowiednich usług dzięki poprzednio wykonywanej pracy. Praca ta musi być wykonywana, w pełnym wymiarze czasu pracy, przez minimalny okres 6 miesięcy. Oprócz wspomnianego okresu minimalnego WO może określić dodatkowy wymagany okres doświadczenia, w zależności od zakresu odpowiednich kwalifikacji uzyskanych przez pracowników i zakresu świadczonych odpowiednich usług.

 

  • "Produkty inwestycyjne" oznaczają instrumenty finansowe i lokaty strukturyzowane zdefiniowane w MiFID II. 

 

  • "Pod nadzorem" oznacza świadczenie odpowiednich usług na rzecz klientów pod kontrolą innego pracownika, posiadającego zarówno odpowiednie kwalifikacje, jak i odpowiednie doświadczenie. Pracownik może pracować pod nadzorem przez maksymalny okres 4 lat, chyba że WO skróci ten okres. 

 

Wytyczne dotyczące oceny wiedzy i kompetencji 22/03/2016 I ESMA/2015/1886 PL

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE

 

Dlaczego warto wybrać szkolenie organizowane przez AFP?

Poniżej przedstawiamy analizę porównawczą  architektury szkoleń organizowanych przez Akademię Planowania Finansowego w kontekście wymogów MIFID-u II. Jak widać poniżej zakres tematyczny wynikający z Wytycznych w sposób naturalny koreluje z 3 - stopniowym programem szkoleniowym na Doradców Finansowych, które od lat propaguje na rynku polskim Akademia. Kluczowym elementem różnicującym jest moduł poświęcony wyjaśnieniu zasad funkcjonowania i wymogów wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (wersja przekształcona) tzw. MiFID-u II.

mifid-architektura-szkolen