Przejdź do treści

Inwestycje

ikona-inwestycje

 

 

Planowanie inwestycyjne i zarządzanie aktywami

Moduł przygotowuje do analizy behawioralnej klienta i określenia jego profilu inwestycyjnego i oczekiwanej stopy zwrotu w świetle jego profilu ryzyka, zdolności finansowej i posiadanych ograniczeń oraz umiejętność rozumienia różnych typów aktywów inwestycyjnych dostępnych na rynkach finansowych, teoriach inwestycyjnych i praktyce, budowie portfela inwestycyjnego, zarządzania portfelem inwestycyjnym, strategii inwestycyjnych oraz taktyce.

Wiedza i umiejętności

Uczestnictwo w szkoleniu pomaga opanować  następujące kompetencje i umiejętności :

 1. proces pozyskiwania informacji niezbędnych do opracowania szczegółowej analizy posiadanych aktywów inwestycyjnych
 2. określenie aktualnej alokacji inwestycji w klasy i typy aktywów - charakterystyka portfela
 3. identyfikacja źródeł przepływów finansowych dostępnych do inwestycji oraz planowanie momentu likwidacji inwestycji
 4. określenie doświadczenia klienta w inwestowaniu - w tym  jego przekonań i uprzedzeń
 5. określenie celów inwestycyjnych klienta
 6. zbadanie profilu tolerancji ryzyka klienta
 7. identyfikacja oczekiwań  klienta odnośnie zwrotów na inwestycjach w horyzoncie czasowym , uzgodnienie założeń do planu inwestycyjnego
 8. identyfikacja oczekiwanego horyzontu czasowego realizacji celów inwestycyjnych klienta
 9. kalkulacji realnej stopy zwrotu, która spełnia oczekiwania klienta
 10. określenie profilu i charakterystyki portfolio inwestycyjnego klienta
 11. określenie konsekwencji nabycia/zbycia  określonych kategorii /typów aktywów
 12. analiza scenariuszy potencjalnych strategii inwestycyjnych
 13. analiza i weryfikacja oczekiwanego zwrotu w kontekście profilu ryzyka i poziomu tolerancji ryzyka klienta
 14. zbadanie czy portfolio inwestycyjne klienta jest zgodne z jego profilem tolerancji ryzyka, zdolnością do absorpcji ryzyka i wymaganą stopa zwrotu
 15. analiza bieżącego portfela inwestycyjnego klienta