Przejdź do treści

EFC ®

EFC ®

 

 

EFC ®
(ang. European Financial Consultant)
Doradca Finansowy

Kogo zapraszamy na szkolenie EFC ®?

  • Wszystkich profesjonalistów, którzy pracują w sektorze usług finansowych od kilku lub kilkunastu lat, wykonują zawód doradcy finansowego, agenta ubezpieczeniowego, pośrednika finansowego, doradcy klienta w towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach emerytalnych itp.
  • Osoby , które chcą wykonywać ten zawód według najlepszych wzorców międzynarodowych
  • Managerów , kierowników zespołów, które zajmują się obsługą klientów detalicznych w sektorze finansów osobistych.
  • Ambitnych ludzi , którzy nie spoczywają na laurach i są skoncentrowani na rozwoju własnym oraz poszerzaniu wiedzy i kompetencji .
  • Wszystkich, którzy interesują się zagadnieniem wdrożenia tzw. MIFIDu II i chcą zdobyć ważne certyfikaty zawodowe. W świetle nowych regulacji możliwość wyróżnienia się certyfikatem staje się zasadą.
  • W szczególności zapraszamy wszystkich, których dotyczą "Wytyczne dotyczące oceny wiedzy i kompetencji" (nr 22/03/2016 | ESMA/2015/1886 PL) w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych ( tzw. MIFID II ) oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (wersja przekształcona)

Kod zawodu Doradcy Finansowego wg. Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych – 241202

Kompetencje i umiejętności, których uczymy na szkoleniu obejmują m.in. :

EFC® jest szkoleniem , które – oprócz pogłębienia wiedzy w ramach kluczowych modułów – przede wszystkim skupia się na zbudowaniu szeregu unikalnych kompetencji i umiejętności , które są niezbędne w pracy Doradcy Finansowego.

Rozumienie koncepcji makroekonomicznych - w tym cyklu koniunkturalnego - i ich wpływu na konsekwencje nabycia portfela usług i produktów finansowych oraz odzwierciedlenie parametrów makro w planie finansowym. Nabycie biegłości w wykonywaniu wyliczeń w związku z operacjami inwestowania w czasie (w tym np. określania wyceny i rentowności papierów wartościowych), spłaty zadłużenia, liczenia efektywności projektów inwestycyjnych, liczenie umorzenia i amortyzacji. Analiza sprawozdań finansowych i wprowadzenie kluczowych pojęć rachunkowości zarządczej. Elementy logiki stosowanej - ćwiczenia praktyczne w argumentacji.

Nabycie wiedzy na temat różnych metod służących wyborowi optymalnej decyzji inwestycyjnej, określanie charakterystyk nabywanych aktywów, zbierania niezbędnych informacji od klienta i budowanie strategii inwestycyjnych zawierających również analizę scenariuszy inwestycyjnych, przedstawianie klientowi rekomendacji z uwzględnieniem mocnych i słabych stron tych strategii.

Nabycie wiedzy o analizie rynku nieruchomości jako narzędzia wspomagającego decyzje inwestycyjne w nieruchomości w tym regulacje prawno-podatkowe, przenoszenie prawa własności, znaczenie i treści ksiąg wieczystych, identyfikacja ryzyk i budowanie scenariuszy inwestycyjnych, analiza słabych i mocnych stron, budowanie rekomendacji inwestycyjnych. Finansowanie.

Identyfikacja kluczowych obszarów ryzyka dla osób indywidualnych i gospodarstw domowych. Ustalanie potrzeb w zakresie pokrycia ubezpieczeniowego . Wyliczanie adekwatnych kwot pokrycia ubezpieczeniowego. Dobór produktów odpowiadających rzeczywistym potrzebom klienta . Analiza kluczowych zapisów umów zawieranych z TU. Przygotowanie różnych scenariuszy i optymalizacja rekomendacji pod kątem możliwości finansowych klienta. Opracowanie pisemnego uzasadnienia proponowanych rozwiązań: struktura i forma uzasadnienia, konieczne elementy składowe argumentacji.

Nabycie wiedzy na temat zasad funkcjonowania polskiego systemu emerytalno - rentowego oraz parametrów określających wysokość świadczeń . Zdobycie umiejętności pozwalających na analizę aktualnej sytuacji klienta. Budowanie opcji planu emerytalnego w zakresie celów finansowych oraz możliwości ich realizacji przy zmiennych parametrach i założeniach - główne determinanty planu finansowego. Przygotowanie rekomendacji i planu działania, monitoring postępów.

Rozumienie struktury i budowy polskiego prawa podatkowego, jego szczegółowych zapisów w kontekście osób fizycznych i ich rozliczeń z tytułu uzyskiwania przychodów z różnych tytułów i źródeł oraz nabywanych i przekazywanych aktywów inwestycyjnych (w tym zbycie nieruchomości, spadki i darowizny). Planowanie finansowe w kontekście optymalizacji wydatków na należne obciążenia podatkowe.

Nabycie wiedzy odnośnie formalnych ram prawnych sektora finansowego w części dotyczącej obsługi osób fizycznych : w tym m.in. struktury i normy prawa finansowego , źródła prawa - akty prawa krajowego i prawo UE (dyrektywy), pogłębienie wiedzy na temat zagadnień prawa cywilnego: w tym w szczególności przepisy prawne dotyczące zawierania i realizacji umów (skuteczność, prawodawstwo w zakresie usług finansowych). Różnice formalne pomiędzy doradztwem finansowym, pośrednictwem, doradztwem inwestycyjnym. Odpowiedzialność Doradcy Finansowego w sensie prawnym i etycznym.

Egzamin

Szkolenie EFC ® kończy się egzaminem trwającym 120 min i zawierającym 100 pytań, w tym ok. 40% stanowią zadania z matematyki finansowej. Pomyślne zdanie egzaminu i obrona pracy umożliwia zdobycie specjalnego Certyfikatu rozpoznawanego w EU. Dodatkowo będzie można uzyskać dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

 

Oferujemy dwa warianty szkoleń

1.  Szkolenie podstawowe-  odpłatne 

Cena szkolenia 9 100 zł brutto

Cena egzaminu 800 zł brutto

Czas trwania szkolenia 192 godziny, szkolenie rozłożone na VIII zjazdów (zajęcia odbywają się w pt, sb i nd)

2. Szkolenie rozszerzone z dofinansowaniem nawet do 100%

Cena szkolenia z egzaminem 11 999 zł brutto za zjazd- koszty dofinansowane nawet do 100%

Czas trwania 200 godzin, szkolenie rozłożone na X zjazdów (zajęcia odbywają się w pt, sb i nd)

Szkolenie z dofinansowaniem realizowane jest w rozszerzonym zakresie. Uczestnicy szkolenia otrzymują dodatkowo narzędzia takie jak kalkulator finansowy oraz materiały dydaktyczne w postaci książek, skryptów.

Egzaminy certyfikujące

Podczas ostatniego zjazdu odbywa się egzamin certyfikujący. Egzamin jest 2-etapowy:

1 etap- egzamin pisemny

2 etap- egzamin ustny (obrona pracy końcowej- planu finansowego dla klienta)

Świadectwo Studiów Podyplomowych- opłata nieobowiązkowa

  • 800 zł brutto
  • dla osób, które posiadają min. wykształcenie licencjackie i chcą dodatkowo uzyskać dyplom studiów podyplomowych w zakresie doradztwa finansowego