Przejdź do treści

Biblioteka doradcy finansowego

Dr Krzysztof Waliszewski jest doktorem nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w finansach, bankowości, pośrednictwie finansowym, pośrednictwie kredy­towym. Jest pracownikiem naukowym Katedry Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Obronił doktorat w 2008 r. na temat Związki kapitałowe banków i pośredników kredytowych na tle rozwoju rynku consu­mer finance w Polsce. Laureat I miejsca w konkursie Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na najlepsze prace magisterskie za pracę Procesy kon­solidacyjne w polskim sektorze bankowym na tle tendencji światowych (na przykładzie procedur w operacjach fuzji i przejęć w wybranym banku). Prele­gent w licznych konferencjach branży pośrednictwa kredytowego. Zawodowo wiceprezes zarządu spółki deweloperskiej. Jest autorem licznych publi­kacji na temat pośrednictwa finansowego, doradztwa finansowego i pośrednictwa kredytowego.

doradztwo-fin-k-waliszewski

Doradztwo finansowe w Polsce

Autor: dr Krzysztof Waliszewski

Wydawca: CeDeWu

Rok Wydania: 2010

Stron: 320

Książka dr Krzysztofa Waliszewskiego „Doradztwo finansowe w Polsce" jest pierwszą publikacją w kraju tak kompleksowo przedstawiającą doradztwo finansowe i doradców finan­sowych oraz zarządzanie finansami osobistymi przez gospodarstwa domowe.

W książce Autor porusza zagadnienia dotyczące zarządzania finansami osobistymi w Polsce oraz przedstawia udział doradców finansowych w tym procesie. Prezentuje także genezę, tendencje i normalizację działalności doradców finansowych w Polsce, w tym również próby poddania ich pracy re­gulacjom nadzorczym ze strony KNF oraz oddolne inicjatywy samoregulacji branży. Dokumentuje również wpływ kryzysu finansowego na działalność doradców i nakreśla perspektywy jej rozwoju. W odniesieniu do poszczególnych podmiotów Autor opisuje ich historię, wyniki finansowe i sprzedażo­we, rozwój sieci placówek oraz specjalistów zatrudnionych w branży.

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1 FINANSE OSOBISTE JAKO OBSZAR DZIAŁANIA DORADCÓW FINANSOWYCH


1.1. Gospodarstwo domowe jako podmiot gospodarujący - istota i cele działalności gospodarstwa domowego 13
1.2. Decyzje finansowe podejmowane przez gospodarstwa domowe 17
1.3. Istota finansów gospodarstw domowych 30
1.4. Istota zarządzania finansami gospodarstw domowych 35
1.5. Bilans, rachunek wyników, przepływy pieniężne gospodarstwa domowego jako narzędzia zarządzania finansami osobistymi 40
1.6. Edukacja i świadomość ekonomiczno-finansowa a zarządzanie finansami osobistymi 48
1.7. Gospodarstwo domowe na rynku usług finansowych 52
1.8. Finanse gospodarstw domowych w Polsce 66
1.8.1. Ogólna charakterystyka sytuacji ekonomiczno-finansowej gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji 66
1.8.2. Kształtowanie się oszczędności i inwestycji gospodarstw domowych w Polsce 70
1.8.3. Kredytowanie gospodarstw domowych w Polsce 77
1.8.4. Wykorzystywanie ubezpieczeń przez gospodarstwa domowe w Polsce 83
1.8.5. Planowanie emerytalne w finansach gospodarstw domowych w Polsce 84
1.8.6. Planowanie finansowe i zarządzanie finansami przez gospodarstwa domowe w Polsce 90

ROZDZIAŁ 2 TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI DORADCÓW FINANSOWYCH 


2.1. Doradztwo finansowe dla klientów indywidualnych jako działalność gospodarcza 99
2.2. Miejsce doradztwa finansowego we współczesnym pośrednictwie finansowym 109
2.3. Definicja i funkcje doradców finansowych 124
2.4. Model biznesowy doradcy finansowego 138
2.5. Rodzaje doradców finansowych 139
2.6. Doradcy finansowy w przestrzeni wirtualnej (e-doradcy, cyberdoradcy) 142
2.7. Pożądane cechy doradców finansowych i instytucji doradztwa finansowego 146
2.8. Doradca finansowy a pośrednik kredytowy - analiza porównawcza 148
2.9. Rola doradców finansowych we wspomaganiu procesu zarządzania finansami osobistymi 150

ROZDZIAŁ 3 ROZWÓJ INSTYTUCJI DORADZTWA FINANSOWEGO W POLSCE

3.1. Geneza instytucji doradztwa finansowego w Polsce 157
3.2. Rozwój instytucji doradztwa finansowego w Polsce 162
3.3. Regulacja działalności doradców finansowych w Polsce 179
3.4. Samoregulacja działalności doradców finansowych w Polsce 187
3.5. Doradcy finansowi w Polsce a kryzys gospodarczy 191
3.6. Dobrowolna certyfikacja doradców finansowych w Polsce 196
3.7. Badania nad instytucjami doradztwa finansowego w Polsce 202
3.8. Kongresy Doradców Finansowych w Polsce 206
3.9. Perspektywy rozwoju doradztwa finansowego w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych 216

ROZDZIAŁ 4 CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH SPÓŁEK DORADZTWA FINANSOWEGO W POLSCE

4.1. Aspiro Sp. z o.o. (dawniej emFinanse Sp. z o.o.) 222
4.2. AWD Sp. z o.o. 226
4.3. A-Z Finanse S.A. 230
4.4. Credit House Polska Doradcy Kredytowi Spółka z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa 237
4.5. Dom Kredytowy Notus S.A. 238
4.6. Doradcy 24 S.A. 243
4.7. Expander Advisors Sp. z o.o. (dawniej Expander S.A) 255
4.8. Finamo S.A. 262
4.9. Goldenegg S.A. 270
4.10. Gold Finance Sp. z o.o. 275
4.11. Money Expert S.A. 279
4.12. Open Finance S.A. 284
4.13. Gryglas Jakubowska Real Finance Spółka Komandytowa 288
4.14. Wealth Solutions S.A. 290
4.15. Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. 294

Aneks 299
Bibliografia 301

waliszewski-krzysztof-doradztwo-finansowe-w-polsce

Doradztwo finansowe w Polsce wyd. II

Autor: dr Krzysztof Waliszewski

Wydawca: CeDeWu

Rok Wydania: 2018

Stron: 314

Książka „Doradztwo finansowe w Polsce" jest pierwszą publikacją w kraju tak kompleksowo przedstawiającą doradztwo finansowe i doradców finansowych oraz zarządzanie finansami osobistymi przez gospodarstwa domowe. Podjęta próba pionierskiego opracowania na ten temat ma swoje źródło w rosnącej roli pośredników w dystrybucji kredytów hipotecznych w Polsce (pod koniec 2010 roku 30% kredytów zostało sprzedanych przez banki za pośrednictwem firm doradztwa finansowego). Zmiana optyki działalności biznesowej instytucji finansowych (ze sprzedaży produktów kredytowych na indywidualne doradztwo i optymalizację finansów konsumentów) stwarza szansę na poszerzenie działalności tych instytucji nie tylko na gruncie doradztwa kredytowego, ale również consultingu inwestycyjnego, ubezpieczeniowego, a także w zakresie produktów emerytalnych, których znaczenie będzie rosło wraz z pogłębianiem się zjawiska starzenia społeczeństw. W książce Autor porusza zagadnienia dotyczące zarządzania finansami osobistym.

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1 FINANSE OSOBISTE JAKO OBSZAR DZIAŁANIA DORADCÓW FINANSOWYCH


1.1. Gospodarstwo domowe jako podmiot gospodarujący - istota i cele działalności gospodarstwa domowego 13
1.2. Decyzje finansowe podejmowane przez gospodarstwa domowe 17
1.3. Istota finansów gospodarstw domowych 30
1.4. Istota zarządzania finansami gospodarstw domowych 35
1.5. Bilans, rachunek wyników, przepływy pieniężne gospodarstwa domowego jako narzędzia zarządzania finansami osobistymi 40
1.6. Edukacja i świadomość ekonomiczno-finansowa a zarządzanie finansami osobistymi 48
1.7. Gospodarstwo domowe na rynku usług finansowych 52
1.8. Finanse gospodarstw domowych w Polsce 66
1.8.1. Ogólna charakterystyka sytuacji ekonomiczno-finansowej gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji 66
1.8.2. Kształtowanie się oszczędności i inwestycji gospodarstw domowych w Polsce 70
1.8.3. Kredytowanie gospodarstw domowych w Polsce 77
1.8.4. Wykorzystywanie ubezpieczeń przez gospodarstwa domowe w Polsce 83
1.8.5. Planowanie emerytalne w finansach gospodarstw domowych w Polsce 84
1.8.6. Planowanie finansowe i zarządzanie finansami przez gospodarstwa domowe w Polsce 90

ROZDZIAŁ 2 TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI DORADCÓW FINANSOWYCH 


2.1. Doradztwo finansowe dla klientów indywidualnych jako działalność gospodarcza 99
2.2. Miejsce doradztwa finansowego we współczesnym pośrednictwie finansowym 109
2.3. Definicja i funkcje doradców finansowych 124
2.4. Model biznesowy doradcy finansowego 138
2.5. Rodzaje doradców finansowych 139
2.6. Doradcy finansowy w przestrzeni wirtualnej (e-doradcy, cyberdoradcy) 142
2.7. Pożądane cechy doradców finansowych i instytucji doradztwa finansowego 146
2.8. Doradca finansowy a pośrednik kredytowy - analiza porównawcza 148
2.9. Rola doradców finansowych we wspomaganiu procesu zarządzania finansami osobistymi 150

ROZDZIAŁ 3 ROZWÓJ INSTYTUCJI DORADZTWA FINANSOWEGO W POLSCE

3.1. Geneza instytucji doradztwa finansowego w Polsce 157
3.2. Rozwój instytucji doradztwa finansowego w Polsce 162
3.3. Regulacja działalności doradców finansowych w Polsce 179
3.4. Samoregulacja działalności doradców finansowych w Polsce 187
3.5. Doradcy finansowi w Polsce a kryzys gospodarczy 191
3.6. Dobrowolna certyfikacja doradców finansowych w Polsce 196
3.7. Badania nad instytucjami doradztwa finansowego w Polsce 202
3.8. Kongresy Doradców Finansowych w Polsce 206
3.9. Perspektywy rozwoju doradztwa finansowego w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych 216

ROZDZIAŁ 4 CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH SPÓŁEK DORADZTWA FINANSOWEGO W POLSCE

4.1. Aspiro Sp. z o.o. (dawniej emFinanse Sp. z o.o.) 222
4.2. AWD Sp. z o.o. 226
4.3. A-Z Finanse S.A. 230
4.4. Credit House Polska Doradcy Kredytowi Spółka z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa 237
4.5. Dom Kredytowy Notus S.A. 238
4.6. Doradcy 24 S.A. 243
4.7. Expander Advisors Sp. z o.o. (dawniej Expander S.A) 255
4.8. Finamo S.A. 262
4.9. Goldenegg S.A. 270
4.10. Gold Finance Sp. z o.o. 275
4.11. Money Expert S.A. 279
4.12. Open Finance S.A. 284
4.13. Gryglas Jakubowska Real Finance Spółka Komandytowa 288
4.14. Wealth Solutions S.A. 290
4.15. Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. 294

Aneks 299
Bibliografia 301

waliszewski

Model doradztwa w obszarze finansów osobistych w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych

Autor: dr Krzysztof Waliszewski

Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Rok wydania: 2016 r.

Stron: 461

W monografii dokonano diagnozy modelu doradztwa finansowego oraz określono przyszły jego model według autorskiej koncepcji. Olbrzymia baza dokumentacyjna książki, systematyczność analiz uwzględniających wątki ekonomiczne, prawne i organizacyjne, wybitna znajomość badanej tematyki przez autora publikacji czyni ją niezmiernie użyteczną merytorycznie dla praktyków życia gospodarczego oraz badaczy zjawiska, inspirując do podejmowania dalszych badań w tym obszarze. Książka może być znakomitym podręcznikiem dla studentów o kierunkach ekonomicznych oraz dla doradców finansowych i osób przygotowujących się do pracy w zawodzie doradcy. W kompleksowym ujęciu tematu wykorzystano liczne dane, krajową i międzynarodową literaturę przedmiotu oraz badania własne.

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1 MIEJSCE I ROLA POŚREDNICTWA FINANSOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

1.1. Istota i modele systemu finansowego
1.2. Istota pośrednictwa finansowego
1.3. Znaczenie pośredników finansowych w gospodarce
1.3.1. Klasyfikacja funkcji pośredników finansowych
1.3.2. Obniżanie kosztów transakcyjnych
1.3.3. Eliminowanie negatywnych efektów asymetrii informacji
1.3.4. Transformacja ilościowo-jakościowa kapitału
1.3.5. Dostarczanie płynności podmiotom i rynkom
1.3.6. Kreowanie wartości dodanej dla klientów
1.4. Teorie pośrednictwa finansowego
1.5. Rodzaje pośredników finansowych - strona instytucjonalna pośrednictwa
1.6. Rola sieci bezpieczeństwa pośredników finansowych w kreowaniu stabilności
finansowej
1.7. Perspektywy rozwoju pośrednictwa finansowego
Podsumowanie i wnioski

ROZDZIAŁ 2 FINANSE OSOBISTE JAKO OBSZAR DZIAŁALNOŚCI DORADCÓW FINANSOWYCH

2.1. Istota finansów osobistych jako subdyscypliny nauk finansowych
2.2. Zarządzanie finansami osobistymi - istota, obszary oraz implikacje mikro-i makroekonomiczne
2.2.1. Racjonalność decyzji finansowych gospodarstw domowych i efektywność zarządzania finansami osobistymi
2.2.2. Zarządzanie finansami osobistymi i jego znaczenie dla gospodarstw domowych i gospodarki
2.2.3. Obszary zarządzania finansami osobistymi
2.2.4. Osobisty bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne i budżet jako narzędzia zarządzania finansami osobistymi
2.2.5. Teorie wyjaśniające zachowania finansowe gospodarstw domowych -
podejście klasyczne i behawioralne
2 2.6. Gospodarstwo domowe na rynku usług finansowych
2.2.7. Doradztwo bankowe jako nowoczesna usługa dla klientów indywidualnych
2.3. Nowe zjawiska i procesy oraz ich wpływ na zarządzanie finansami osobistymi
2.3.1. Wzrost roli edukacji, wiedzy, świadomości i zdolności finansowej jako determinant zarządzania finansami osobistymi
2.3.2. Wzrost roli regulacji chroniących konsumenta w zarządzaniu finansami osobistymi
2.3.3. Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych (CSR) i odpowiedzialne finanse a zarządzanie finansami osobistymi
2.3.4. Wirtualizacja zachowań finansowych konsumentów i procesów związanych z zarządzaniem finansami osobistymi
2.3.5. Zmienność koniunktury gospodarczej a zarządzanie finansami osobistymi
2.3.6. Zjawisko nadmiernego zadłużenia, niewypłacalności gospodarstwa domowego i upadłości konsumenckiej
Podsumowanie i wnioski

ROZDZIAŁ 3 MIEJSCE I ROLA DORADZTWA FINANSOWEGO W ZARZĄDZANIU FINANSAMI OSOBISTYMI, POŚREDNICTWIE FINANSOWYM I GOSPODARCE. MODEL DORADZTWA W OBSZARZE FINANSÓW OSOBISTYCH

3.1. Geneza i rozwój zawodu osobistego doradcy finansowego
3.2. Istota doradztwa w obszarze finansów osobistych i przyczyny wzrostu jego popularności
3.3. Proces świadczenia usługi doradztwa finansowego
3.4. Doradztwo finansowe w naukach ekonomicznych
3.5. Rola doradztwa finansowego w zarządzaniu finansami osobistymi
3.6. Miejsce doradztwa finansowego w pośrednictwie finansowym i jego rola w gospodarce
3.7. Doradztwo finansowe jako efekt ewolucji pośrednictwa finansowego i element nowego paradygmatu w nauce finansów
3.8. Nowoczesne technologie a doradztwo finansowe
3.9. Rekomendacje dla doradców finansowych z punktu widzenia finansów behawioralnych
3.10. Koncepcja modelu doradztwa w obszarze finansów osobistych - elementy, determinanty i implikacje
3.10.1. Pojęcie i rodzaje modeli w ekonomii i finansach
3.10.2. Model doradztwa finansowego - determinanty, elementy i implikacje
3.10.2.1. Koncepcja modelu doradztwa finansowego
3.10.2.2. Determinanty modelu doradztwa finansowego
3.10.2.3. Elementy modelu doradztwa finansowego
3.10.2.4. Implikacje modelu doradztwa finansowego
Podsumowanie i wnioski

ROZDZIAŁ 4 DORADZTWO W OBSZARZE FINANSÓW OSOBISTYCH W WYBRANYCH KRAJACH WYSOKO ROZWINIĘTYCH GOSPODARCZO - PRZEGLĄD DOŚWIADCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH

4.1. Doradztwo finansowe w Stanach Zjednoczonych
4.2. Doradztwo finansowe w Wielkiej Brytanii
4.3. Doradztwo finansowe w Europie kontynentalnej
4.3.1. Przegląd rynku usług doradztwa finansowego w Europie kontynentalnej
4.3.2. Organizacje standaryzujące, certyfikujące i samoregulujące działalność doradców finansowych w Europie
4.3.3. Doradztwo finansowe w Niemczech
Podsumowanie i wnioski

ROZDZIAŁ 5 WSPÓŁCZESNY MODEL DORADZTWA W OBSZARZE FINANSÓW OSOBISTYCH W POLSCE

5.1. Geneza i etapy rozwoju doradztwa w obszarze finansów osobistych w Polsce
5.2. Determinanty modelu doradztwa w obszarze finansów osobistych w Polsce
5.2.1. Rozwój systemu finansowego i pośrednictwa finansowego w Polsce na tle zmian sytuacji gospodarczej
5.2.2. Zachowania finansowe gospodarstw domowych w Polsce
5.2.2.1. Poziom wynagrodzeń, dochodów rozporządzalnych i konsumpcji w Polsce
5.2.2.2. Tendencje w kształtowaniu się aktywów finansowych gospodarstw domowych w Polsce
5.2.2.3. Zachowania kredytowe i nadmierne zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce
5.2.2.4. Zachowania ubezpieczeniowe gospodarstw domowych w Polsce
5.2.2.5. Zachowania gospodarstw domowych w Polsce w zakresie dobrowolnego gromadzenia kapitału emerytalnego
5.2.3. Poziom wiedzy i świadomości finansowej gospodarstw domowychw Polsce
5.2.4. Ewolucja regulacji, nadzoru finansowego i ochrony konsumenta na rynku usług finansowych w Polsce
5.3. Elementy modelu doradztwa finansowego w Polsce w świetle badań empirycznych
5.3.1. Metodologia badania empirycznego
5.3.2. Obraz branży doradztwa finansowego w świetle badań empirycznych
5.3.3. Model własności instytucji doradztwa finansowego
5.3.4. Model wynagradzania instytucji doradztwa finansowego i doradców finansowych
5.3.5. Model biznesowy instytucji doradztwa finansowego i doradców finansowych
5.3.6. Model regulacji i nadzoru branży doradztwa finansowego
5.3.7. Samoregulacja, standaryzacja i certyfikacja branży doradztwa finansowego
5.4. Implikacje modelu doradztwa w obszarze finansów osobistych w Polsce
5.4.1. Rola doradztwa finansowego w pośrednictwie finansowym
5.4.2. Poziom zaufania publicznego do zawodu doradcy finansowego
5.4.3. Rola doradztwa finansowego w zarządzaniu finansami osobistymi
5.4.4. Rola doradztwa finansowego w gospodarce
Podsumowanie i wnioski

ROZDZIAŁ 6 PRZYSZŁY MODEL DORADZTWA W OBSZARZE FINANSÓW OSOBISTYCH W POLSCE

6.1. Determinanty modelu doradztwa w obszarze finansów osobistych w Polsce
6.1.1. Perspektywy pośrednictwa finansowego i systemu finansowego w Polsce
6.1.2. Perspektywy finansów gospodarstw domowych w Polsce
6.1.2.1. Zachowania kredytowe gospodarstw domowych
6.1.2.2. Zachowania inwestycyjno-oszczędnościowe gospodarstw domowych
6.1.2.3. Zachowania ubezpieczeniowe i emerytalne gospodarstw domowych
6.1.2.4. Perspektywy edukacji i wiedzy ekonomiczno-finansowej w Polsce
6.1.3. Perspektywy regulacji rynku usług finansowych w Polsce
6.2. Elementy modelu doradztwa w obszarze finansów osobistych w Polsce w świetle badań empirycznych
6.2.1. Perspektywy rozwoju branży doradztwa finansowego w Polsce
6.2.2. Model własności spółek doradztwa finansowego
6.2.3. Model wynagradzania doradców finansowych
6.2.4. Regulacje nadzorcze i konsumenckie i ich wpływ na branżę doradztwa finansowego
6.2.5. Model samoregulacji i certyfikacji branży doradców finansowych
6.2.6. Model biznesowy doradców finansowych
6.3. Implikacje modelu doradztwa w obszarze finansów osobistych w Polsce
6.3.1. Rola doradców w zarządzaniu finansami osobistymi
6.3.2. Zaufanie do zawodu doradcy finansowego
6.3.3. Rola doradców dla instytucji pośrednictwa finansowego
6.3.4. Rola doradców finansowych w gospodarce
Podsumowanie i wnioski

Zakończenie

Aneks
Kwestionariusze ankiet wykorzystane w badaniu empirycznym

Bibliografia

Spis tabel, wykresów, schematów i rysunków

posrednictwo-kredytowe-dr-k-waliszewski

Pośrednictwo kredytowe w Polsce

Autor: dr Krzysztof Waliszewski

Wydawca: CeDeWu

Rok wydania: 2010

Stron: 365


W książce przedstawiono historię, wyniki finansowe i sprzedażowe pośredników kredytowych, a także wpływ kryzysu finansowego na ich działalno­ści, jak również perspektywy rozwoju tych instytucji. Publikacja ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ zagadnienia w niej poruszane dotyczą ma­kroekonomii, mikroekonomii, finansów, bankowości, rynków kapitałowych, marketingu, prawa, a także socjologii. 

„Autor podjął się ambitnego, w pewnym stopniu pionierskiego wyzwania, chcąc dokonać próby całościowej analizy i oceny związków banków i pośred­ników kredytowych. Odnotować należy, że podjął się badań nie nad tzw. „tematem bezpiecznym", lecz wręcz przeciwnie, tematem będącym przedmio­tem kontrowersji i rozmaitych ocen (...)."
Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Flejterskiego

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1. TEORETYCZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI POŚREDNIKÓW KREDYTOWYCH

1.1. Istota i funkcje instytucji pośrednictwa finansowego w gospodarce rynkowej 15
1.2. Pośrednictwo kredytowe jako element pośrednictwa finansowego 32
1.2.1. Pojęcie pośrednika kredytowego 32
1.2.2. Zakres czynności wykonywanych przez pośredników kredytowych 37
1.2.3. Rodzaje pośredników kredytowych 42
1.2.4. Model działalności pośrednika kredytowego (instytucji pożyczkowej) 44
1.2.5. Pośrednicy kredytowi a parabanki 52
1.2.6. Pośrednicy kredytowi a doradcy kredytowi i doradcy finansowi 61
1.2.7. Pośrednicy kredytowi jako element wielokanałowej strategii dystrybucji banku 65

ROZDZIAŁ 2. RYNEK CONSUMER FINANCE I RYNEK KREDYTÓW HIPOTECZNYCH JAKO MIEJSCE DZIAŁANIA POŚREDNIKÓW KREDYTOWYCH

2.1. Pojęcie rynku finansowania potrzeb klientów indywidualnych (consumer finance) 81
2.2. Rynek kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych w Polsce 93
2.2.1. Funkcjonowanie rynku kredytów detalicznych w latach 1989-1995 93
2.2.2. Funkcjonowanie rynku kredytów detalicznych w latach 1996-2009 97
2.2.2.1. Charakterystyka rynku kredytów konsumpcyjnych 97
2.2.2.2. Charakterystyka rynku kredytów hipotecznych 123
2.2.3 Wpływ kryzysu na rynkach finansowych na rynek consumer finance i rynek kredytów hipotecznych 129
2.2.4. Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce 130

ROZDZIAŁ 3. ROZWÓJ INSTYTUCJI POŚREDNICTWA KREDYTOWEGO W POLSCE W LATACH 1990-2000

3.1. Geneza pośredników kredytowych w Polsce 139
3.2. Rozwój instytucji pośrednictwa kredytowego w Polsce 145
3.3. Tendencje w rozwoju instytucji pośrednictwa kredytowego w Polsce 167
3.4. Związki kapitałowe banków i pośredników kredytowych jako zjawisko zmieniające trwale instytucje pośrednictwa kredytowego 182
3.5. Instytucje pośrednictwa kredytowego w liczbach - wartość i ilość sprzedanych kredytów w poszczególnych latach 196
3.6. Wpływ kryzysu na rynkach finansowych na działalność pośredników kredytowych 198

ROZDZIAŁ 4. REGULACJA I SAMOREGULACJA DZIAŁALNOŚCI POŚREDNIKÓW KREDYTOWYCH W POLSCE

4.1. Znaczenie regulacji pośredników kredytowych dla bezpieczeństwa i stabilności systemu finansowego 207
4.2. Rozwój ustawodawstwa związanego z funkcjonowaniem pośredników kredytowych 211
4.3. Rozwój regulacji w zakresie ochrony konsumenta na rynku usług kredytowych w Polsce i ich wpływ na działalność pośredników kredytowych 218
4.3.1. Ustawa o kredycie konsumenckim i jej wpływ na działalność pośredników kredytowych 218
4.3.2. Zmiana dyrektywy o kredycie konsumenckim i jej implementacja do polskiego systemu prawnego 224
4.3.3. Regulacje administracyjne oprocentowania kredytów dla konsumentów i ich wpływ na działalność pośredników kredytowych 236
4.3.4. Instytucja upadłości konsumenckiej w Polsce 243
4.3.5. Perspektywy ustawodawstwa w zakresie ochrony konsumenta a działalność pośredników kredytowych 250
4.4. Działalność Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce - związku pracodawców jako element samoregulacji pośredników kredytowych 254

ROZDZIAŁ 5. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH SPÓŁEK POŚREDNICTWA KREDYTOWEGO W POLSCE

5.1. Lukas S.A. 267
5.2. AIG Credit S.A. 278
5.3. Żagiel S.A. 289
5.4. Dominet S.A. 297
5.5. Polskie Towarzystwo Finansowe S.A. 306
5.6. Dom Finansowy QS Sp. z o.o. 316
5.7. Cetelem Polska Expansion S.A. 321
5.8. Finplus Sp. z o.o. 327
5.9. Fiolet SA (Fiolet Powszechny Dom Kredytowy SA) 333
5.10. Powszechny Dom Kredytowy S.A. (obecnie Fiolet Powszechny Dom Kredytowy SA) 338

ANEKS

CHARAKTERYSTYKA NAJWAŻNIEJSZYCH SPÓŁEK POŚREDNICTWA KREDYTOWEGO W POLSCE


ZAKOŃCZENIE 353
BIBLIOGRAFIA 357

dr-andrzej-fesnak

Dr Andrzej Fesnak - EFG®, EFC®, licencjonowany pośrednik obrotu nieruchomościami (Licencja zawodowa nr 5974), felietonista piszący w Polsce i za granicą, autor książek, master trener, moderator, speaker, pracownik akademicki, autor wielu edukacyjnych projektów finansowych oraz programów szkoleniowych. Miedzynarodowe certyfikaty LIMRA International, Instytut Dale Carnegie,  Financial Services Training College (FSTC), Anthony Robbins. Jako pierwszy w Polsce trener prowadził licencjonowany kurs Dale Carnegie Association. Od wielu lat zajmuje  się edukacją i finansami oraz ubezpieczeniami. Wypromował około 100 magistrów i dyplomantów, doświadczenie zawodowe zdobywał w Niemczech, Anglii, USA. Wypromował wielu trenerów w Polsce a także Serbii. Autor ponad 200 artykułów w różnych czasopismach biznesowych i finansowych,  napisał kilka książek o finansach i dydaktyce. Napisał scenariusze, reżyserował oraz wystąpił jako aktor w wielu filmach dydaktycznych. Występował w TVN CNBC, w TVN24,  w Pytaniu na śniadanie II PR TVP, Bankier TV, Radio Londyn, III PR Polskiego Radia, Radio Infor i wielu lokalnych mediach. Jest autorem kilku tysięcy niepowtarzalnych zadań finansowych dla doradców. Przeszkolił ca 30 000 osób.

fesnak-1

Czy chcesz mieć tylko rację, czy tak rozmawiać, żeby być szczęśliwym?

Autor: dr Andrzej Fesnak

Wydawca: Studio Corner & Fundacja Fortis

Rok wydania: 2015

Stron: 84

E-book, Komunikowanie interpersonalne

SPIS TREŚCI

 • Jakie funkcje pełni język?
 • Co wiemy o modelach komunikowania między ludźmi?
 • Czy umiesz wykorzystać 7 praw komunikowania dla siebie?
 • Dlaczego każde zdanie zawsze ma 4 znaczenia?
 • Co wiesz 4 językach, którymi mówisz nawet gdy nie znasz żadnego obcego?
 • Z jakiego powodu kobiety częściej słuchają przez 4 pary uszu?
 • Dlaczego mężczyźni uwielbiają mowę wilków?
 • Z jakiego powodu kobiety kochają mowę żyraf?
 • Czemu zupełnie nie umiesz ze sobą rozmawiać?
 • Co musisz zrobić, aby w końcu być szczęśliwym, gdy mówisz?

fesnak-4

Grasz swoimi pieniędzmi czy pieniądze grają tobą? 

Autor: dr Andrzej Fesnak

Wydawca: Poltext

Rok wydania: 2015

Stron: 226

15 sposobów lepszego zarządzania finansami osobistymi.

SPIS TREŚCI

Rozdział 1 Sposób 1 Jak komputer finansowy ułatwia życie?

Rozdział 2 Sposób 2 Po czym poznasz, że twój majątek rośnie?

Rozdział 3 Sposób 3 Co robisz ze swoimi pieniędzmi?

Rozdział 4 Sposób 4 Czy umiesz wychodzić z długów?

Rozdział 5 Sposób 5 Czy wiedza jest dana raz na zawsze?

Rozdział 6 Sposób 6Jak zabezpieczyłeś swoją maszynkę do zarabiania

Rozdział 7 Sposób 7 Czy możesz być pewny tego co posiadasz?

Rozdział 8 Sposób 8 Czy chciałbyś sfinansować nieruchomość taniej?

Rozdział 9 Sposób 9 Czy mógłbyś się utrzymać bez pracy?

Rozdział 10 Sposób 10 Czy łudzisz się, że otrzymasz odpowiednią emeryturę?

Rozdział 11 Sposób 11 Oszczędzasz, inwestujesz czy ryzykujesz?

Rozdział 12 Sposób 12 Jak możesz osiągać cele finansowe?

Rozdział 13 Sposób 13 Czy wiesz co powodujesz swoją bezmyślnością?

Rozdział 14 Do czego potrzebny jest plan finansowy

Rozdział 15 Jak możesz więcej zarabiać?

fesnak-5

Jak skutecznie zmieniać nawyki i dotrzymywać postanowień, nie tylko noworocznych?

Autor: dr Andrzej Fesnak

Wydawca: Studio Corner & Fundacja Fortis

Rok wydania: 2014

E-book

Zmiana nawyków zawsze jest trudna. Ale oczywiście możliwa. Zwłaszcza gdy nad nimi pracujemy, i wiemy jak.

Istnieją różne techniki, aby wytrwać i skutecznie zmienić swoje stare nawyki na nowe i lepsze. I wszystkie zaczynają się od zmiany mentalnej.

Musisz wiedzieć jak organizować energię myśli, jak nimi sterować, aby zmiana była trwała. Jakie masz tworzyć myślokształty, aby to było możliwe? Dowiesz się tego, czytając ten e-book.

SPIS TREŚCI
1. Okiem socjologa 5
2. Czy Nowy Rok pomaga w przyrzeczeniach? 8
2.1. Co to jest rok astronomiczny? 8
2.2. Co to jest rok urzędowy? 8
2.3. Co to jest rok zwrotnikowy? 10
2.4. O której świętujemy? 10
2.5. Co to jest rytuał przejścia w kulturze? 12
3. Z jakiego powodu trzeba marzyć, aby zmieniać nawyki? 15
3.1. Co to są myślokształty? 16
3.2. Jak działają wibracje myśli? 16
3.3. Co to jest myślenie pozytywnymi wibracjami? 19
4. Co to są marzenia rozsądne przy zmianie nawyków? 21
4.1. W jaki sposób marzyć? 21
4.2. Jak zamieniać marzenia w cel? 22
4.3. Jak działa metoda SMART? 22
4.4. Jak działa metoda WARTO? 23
4.5. Jak działa metoda Piramidy (W Questions)? 24
4.6. Jak działa formuła Lasswella? 24
4.7. Jak działa metoda SMACS? 25
4.8. Do czego potrzebujesz 5 dziennych sukcesów? 26
5. Jakie są podstawowe prawa uczenia się przy zmianie? 28
5.1. Co to jest reguła ekonomii uczenia się? 28
5.2. Do czego potrzebna jest instrukcja i demonstracja? 29
5.3. Co daje aktywne uczestnictwo w procesie uczenia się? 30
5.4. Co zyskujesz dzięki aktywnej pracy? 31
5.5. Co daje głośne powtarzanie właściwych treści? 33
6. W jaki sposób zastępować stare nawyki nowymi? 34
6.1. Jak przekształcać nawyki mimowolne w nawyki dobrowolne? 34
6.2. Jak zastępować starą reakcję nową reakcją? 35
6.3. Co daje wprowadzanie nowego nawyku z cała stanowczością? 36
6.4. Do czego potrzebny jest zakaz powrotu do starego nawyku? 37
6.5. Co daje dobrowolne ćwiczenie nowego nawyku? 39
7. Zakończenie 40
8. O autorze 42

fesnak-5

Jakie decyzje finansowe podejmują bogaci i dlaczego biedni robią błędy działając inaczej

Autor: dr Andrzej Fesnak

Wydawca: Złote Myśli

Rok wydania: 2011

Stron: 352

Bieżące badania społeczne pokazują, że liczba milionerów w Polsce systematycznie się zwiększa.
Czy Ty także wspomożesz te statystyki? 🙂
Być może pomyślisz sobie „Ja milionerem? Jasne...” i uznasz to za niemożliwe. Natychmiast w swojej głowie znajdziesz spory zapas przekonań, które będą tę myśl podsycać, chociażby takich: „Przecież jestem humanistą”, „Nie dam sobie rady w tych wszystkich obliczeniach związanych z finansami”, czy też „I tak nie mam czego odkładać”. Możesz też zrobić wszystko, co w Twojej mocy, aby pieniądze ZROZUMIEĆ i stworzyć system, w którym zaczną one dla Ciebie pracować. ZACZNIJ DZIAŁAĆ! Pomoże Ci w tym dr Andrzej Fesnak, EFC®, autor książki, który do tej pory swoją wiedzę przekazywał tylko i wyłącznie na szkoleniach, na które wstęp kosztował średnio 1500 zł. Teraz masz możliwość zdobycia unikatowej wiedzy finansowej przedstawionej w niezwykle praktyczny i zrozumiały sposób.

SPIS TREŚCI

Wstęp
Część 1. Jaka jest nasza postawa?
Jakiej postawy uczą nas w szkole?
Jakie są główne grzechy finansowe?
Co wiemy o inteligencji?
Co to jest inteligencja finansowa?
Część 2. Podstawy i rola planowania finansowego
Jakie są etapy życia finansowego?
Czy jesteś ważny?
Jak analizujemy sytuację?
Jak rozumieć planowanie finansowe?
Część 3. Na czym stoimy?
Na co wydajemy, czyli budżet rodzinny
Czym jest wartość netto?
Jak powinny wyglądać finanse rodziny?
Część 4. Co trzeba zaplanować?
Co daje plan edukacyjny?
Jak mądrze korzystać z kredytów?
Jak finansować nieruchomości?
Jak powinieneś chronić życie?
Jakiej ochrony ubezpieczeniowej potrzebujesz?
Po co Ci plan emerytalny?
Co to jest niezależność finansowa?
Część 5. Jak kontrolujemy?
Żeglujemy czy dryfujemy, czyli jak kontrolować plany finansowe?
W czym pomoże Ci komputer finansowy?
31 Złotych Reguł, które pomagają osiągnąć niezależność finansową
Zakończenie

fesnak-2

Finanse dziecka

Autor: dr Andrzej Fesnak

Wydawca: Złote Myśli sp. z o.o.

Rok wydania: 2011

Stron: 75

Darmowy e-book

Niniejszy e-book jest częścią akcji edukacyjnej „Porozmawiajmy o pieniądzach” ( http://porozmawiajmyopieniadzach.pl ) . Został przygotowany głównie dla zainteresowanych seminarium „Finanse Dziecka” http://finanse-dziecka.pl oraz każdego, kto w edukacji finansowej poszukuje jednego z fundamentów godnego i dostatniego życia zarówno ku pożytkowi własnemu, jak i lepszej przyszłości naszych dzieci. Dozwolone jest jego rozpowszechnianie i powielanie, w części lub całości, pod warunkiem zachowania informacji o tytule i autorze.

SPIS TREŚCI

O autorze

Wstęp

 • Jest co poprawiać

Zasada 1 Płać Twojemu dziecku na początku

Zasada 2 Płać sobie w zorganizowany sposób

Zasada 3 Oddzielaj koszty utrzymania i wychowania od budowania dobrobytu

Zasada 4 Zastanów się nad sensem „topienia” w zabawkach

Zasada 5 Myśl o duchowym i intelektualnym rozwoju dziecka

Zasada 6 Rozmawiaj o pieniądzach

Zasada 7 Ucz się samemu kultury pieniądza i naucz jej Twoje dziecko

Zasada 8 Naucz, że pieniądze to rzecz nabyta, a wartość człowieka ma kilka wymiarów

Zasada 9 Naucz, że nie jest ważne, ile się ma na początku — ważne, co się chce osiągnąć

Zasada 10 Nie stroń od zatrudniania dziecka za pieniądze

Zasada 11 Ucz siebie i dziecko szacować przepływy finansowe

 • Jak to zinterpretować?

Zasada 12 Stosuj coaching finansowy

Zasada 13 Planuj świadomie zamożność

Zakończenie

Podziękowania, pożegnanie, a może…?

fesnak-3

Godna emerytura

Autor: dr Andrzej Fesnak

Wydawca: Złote Myśli sp. z o.o.

Rok wydania: 2011

Stron: 75

Darmowy e-book

Emerytura to akt państwowej łaski czy własna renta kapitałowa?

Autor przekonuje, że powinieneś nastawić się na własną rentę kapitałową,
bo łaska państwowa nie jest pewna.

Pokazuje metody finansowej analizy potrzeby emerytalnej z uwzględnieniem inflacji oraz sposoby zbudowania kapitału.

Niniejszy e-book jest częścią akcji edukacyjnej „Porozmawiajmy o pieniądzach” ( http://porozmawiajmyopieniadzach.pl ) .

SPIS TREŚCI

O autorze

Część I Emerytura – akt państwowej łaski czy własna renta kapitałowa?

Część II Gdyby świat był prosty i bez inflacji …

 • Emerytura 50 latka - gdy siwy włos na skroni,  czyli walka o egzystencję
 • Emerytura 40 latka - czas zacząć czyli wypracowany standard
 • Emerytura 30 latka – rozwaga czyli łatwy dobrobyt
 • Emerytura 20 latka – świadomy wybór czyli jak mieć milion?
 • Emerytura 10 latka – czyli jak rodzice mogą ułatwić życie dziecku?
 • Emerytura  0 latka – jak każdy może być w czepku urodzony?

Część III Co robi nam Zła Wiedźma Inflacja?

 • Jak 50-latek walczy z inflacją?
 • Jak 40-latek walczy z inflacją?
 • Jak 30-latek walczy z inflacją?
 • Jak 20-latek walczy z inflacją?
 • Jak 10-latek walczy z inflacją?
 • Jak   0-latek walczy z inflacją?

Część IV Zakończenie

fesnak-6

Planowanie Finansów Osobistych

Autor: dr Andrzej Fesnak

Wydawca: Złote Myśli sp. z o.o.

Rok wydania: 2011

Darmowy e-book

Jakie umiejętności są wyznacznikiem inteligencji finansowej? E-book opisuje jak poszerzać swoją inteligencję finansową. Zajmuje się grzechami finansowymi, opisuje jak działają. Wyjaśnia czym jest planowanie finansowe oraz na czym polega zawód doradcy finansowego.

Niniejszy e-book jest częścią akcji edukacyjnej „Porozmawiajmy o pieniądzach” ( http://porozmawiajmyopieniadzach.pl ) .

SPIS TREŚCI                                                                                                                         

O autorze                                                                                                                                   

Wstęp

 • Co to jest inteligencja finansowa?
 • Skąd wzięła się idea inteligencji finansowej?
 • Co składa się na finansowe IQ?
 • Czy istnieje indywidualna czy zbiorowa inteligencja finansowa?
 • Jakie umiejętności są wyznacznikiem inteligencji finansowej?
 • Jak poszerzać swoja inteligencje finansowa?.
 • Jak praktycznie działa inteligencja finansowa?

Czy istnieją grzechy finansowe?

 • Czy istnieją grzechy finansowe?
 • Czym jest inwestycja?
 • Jakie są Główne Grzechy Finansowe i jak działają?
 • Katalog grzechów cudzych

Co to jest planowanie finansowe?

 • Czym jest planowanie finansowe?
 • Jakie są elementy procesu planowania finansowego?
 • Jakie dziedziny są ujęte w planie finansowym?
 • Co jeszcze może być w planie finansowym?

Czym jest zawód doradcy finansowego?

 • Czym jest zawód doradcy finansowego?
 • Czym różni się zawód doradcy finansowego od sprzedawcy usług i produktów finansowych?
 • Jakie problemy finansowe ma przeciętny obywatel?
 • Doradca finansowy ujmuje problem klienta w całkowitym obrazie wszystkich przepływów finansowych
 • Wizytówka nie czyni doradcy…
 • Doradca pracuje z wyobraźnią finansową klienta
 • Jakie są narzędzia doradcy?

Podziękowanie

 • Zdrowy Finansowo Człowiek

s-wojnicki

Dr Stanisław Wojnicki – specjalista w zakresie strategii zarządzania kadrami i coach/mentor kadry kierowniczej z ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem  jako nauczyciel akademicki, konsultant i menedżer w  korporacjach międzynarodowych (branża przemysłowo-handlowa i bankowość). Pracował m.in w Polsce, Francji, USA, Holandii i krajach Bliskiego Wschodu.

Specjalizuje się m.in. w tworzeniu programów zarządzania wiekiem w firmie (wdrożenia w firmach i publikacje) oraz we wdrażaniu w firmach unikalnego procesu myślowego "Myślenie przed działaniem" jako sposobu przyspieszania wyników i umożliwiania zmiany.

ksiazka-s-wojnicki

Różne pokolenia, jedna organizacja. Cztery wymiary zarządzania wiekiem w firmie.

Autor: dr Stanisław Wojnicki

Wydawca: Zacharek

Rok wydania: 2015

Stron: 246

Szybkie zmiany demograficzne, jakie już zachodzą w polskim społeczeństwie, oraz prognozy na nadchodzące lata stawiają przed firmami wszystkich branż znaczące wyzwania zarówno co do zarządzania współpracą różnych pokoleń pracowników, jak i dostosowania strategii biznesowej oraz metod obsługi klienta do zróżnicowanych potrzeb różnych pokoleń klientów. Książka pisana jest z perspektywy zarządzających firmami: analizuje rzeczywiste problemy, jakie powstają w zarządzaniu różnorodnością wiekową w fabryce, centrum obsługi klienta, biurze lub sprzedaży, i opisuje praktyczne narzędzia przydatne menedżerom i kadrowcom do ich rozwiązywania; przytacza liczne przykłady sytuacji i praktyki z polskich firm w ostatnich latach, stanowiąc kompendium praktycznej wiedzy, w tym zakresie niezbędnej przedsiębiorcom, zarządzającym wszystkich szczebli, szefom kadr i HR biznes partnerom. 

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP

CZĘŚĆ PIERWSZA – KONTEKST

Rozdział 1.  Zmiany demograficzne w Polsce – stan obecny i prognozy    
Streszczenie rozdziału 1    
Rozdział 2. Zróżnicowanie pokoleń    
Streszczenie rozdziału 2    
Rozdział 3. Trochę o wartościach    
Streszczenie rozdziału 3

CZĘŚĆ DRUGA – CZTERY WYMIARY ZARZĄDZANIA WIEKIEM W FIRMIE

Rozdział 4. Pracownicy    
4.1. Analiza demograficzna    
4.2. Zaangażowanie    
Rozdział 5. Menedżerowie    
5.1. Docenianie i wspieranie    
5.2. Rozwijanie pracowników    
5.3. Przygotowanie menedżerów do zarządzania różnorodnością    
Rozdział 6. Klienci    
Rozdział 7. Organizacja   

CZĘŚĆ TRZECIA – NARZĘDZIA

Rozdział 8. Rozwój    
8.1. Przeglądy talentów
8.2. Plany sukcesji, pracownicy kluczowi i rezerwa kadrowa    
8.3. Programy eksperckie    
8.4. Mentoring    
8.5. Szkolenia    
8.5.1. Możliwości przekwalifikowania    
8.5.2. Szkolenia adaptowane do wieku uczestników    
8.5.3. Szkolenia i warsztaty dla menedżerów i osób zajmujących się komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną
8.5.4. Wprowadzenie nowego pracownika do firmy    
8.6. Zespoły różnorodne wiekowo    
Rozdział 9. Zarządzanie wiedzą    
9.1. Dobre praktyki i nauki z doświadczenia    
9.2 Systemy zapisu, przechowywania i wyszukiwania wiedzy    
9.3. Motywacja do transferu wiedzy    
Rozdział 10. Rekrutacja    
10.1. Zapewnienie różnorodności wiekowej    
10.2. Współpraca ze szkołami wyższymi i technikami/szkołami zawodowymi    
Rozdział 11. Komunikacja wewnętrzna i PR    
11.1. Pielęgnowanie tradycji    
11.2. Dialog z pracownikami    
Rozdział 12. Przygotowanie do emerytury i łączność z emerytami    
12.1. Okres przedemerytalny    
12.2. Odejście na emeryturę    
12.3.„Życie po życiu”  - więzi z emerytami    
12.3.1. Docenianie    
12.3.2. Aktywizacja dla biznesu    
Rozdział 13. Ochrona zdrowia    
13.1. Profilaktyka    
13.1.1. Propagowanie zdrowego trybu życia    
13.1.2. Zdrowe żywienie    
13.1.3. Badania przesiewowe i profilaktyczne    
13.1.4. Szczepienia ochronne    
13.1.5. Imprezy turystyczne i aktywność w terenie    
13.1.6. Sport    
13.1.7. Efekty    
13.2 Ergonomia i BHP    
Rozdział 14. Polityki formalne    
14.1. Polityka rekrutacji    
14.2. Polityka staży i współpracy ze szkołami    
14.3. Polityka szkoleniowa    
14.4. Polityka mentoringu    
14.5. Polityka planowania sukcesji, przeglądu talentów i pracowników kluczowych    
14.6. Polityka programów eksperckich    
14.7. Polityka zarządzania wiedzą    
14.8. Polityka przygotowania do emerytury i łączności z emerytami    
14.8.1. Pracownicy w wieku przedemerytalnym    
14.8.2. Przejście na emeryturę    
14.8.3. Zasady utrzymywania więzi z emerytami firmy

WNIOSKI

The Four Dimensions of Age Management in the Company - English summary    

Literatura cytowana

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Tabela 1. Zróżnicowanie pokoleń w Polsce od 1945 roku wg źródeł polskich    
Tabela 2. Zróżnicowanie pokoleń w USA i Australii od 1945 roku wg. źródeł z tych krajów    
Tabela 3. Zróżnicowanie pokoleń w Polsce od 1945 roku - nowe spojrzenie    
Tabela 4. Lata urodzeń członków poszczególnych pokoleń socjologicznych w Polsce    
Tabela 5. Liczebność głównych pokoleń na polskim rynku pracy (w mln)
Tabela 6. Liczebność głównych pokoleń na polskim rynku konsumenta (w mln)    
Tabela 7. Aktualny obraz demograficzny firmy w rozbiciu na pokolenia    
Tabela 8. Ewolucja grupy wiekowej 55+ w ciągu 5 lat    
Tabela 9. Procentowy udział polskich pokoleń w populacji pracującej w latach 2020 i 2025    
Tabela 10. Liczebność pokoleń od 18 roku życia na polskim rynku konsumenta (w mln)    
Tabela 11. Przykłady działań zmierzających do utrzymywania aktywnej więzi z emerytami firmy    
Rysunek 1. Światowy produkt brutto na przestrzeni dziejów    
Rysunek 2. Ludność Polski w latach 1946 - 2008    
Rysunek 3. Przeciętne trwanie życia w Polsce w latach 1950 - 2008    
Rysunek 4. Przeciętne dalsze trwanie życia w Polsce - prognoza do 2035 roku    
Rysunek 5. Prognoza demograficzna wg grup wiekowych na lata 2015-2035    
Rysunek 6. Cztery wymiary zarządzania wiekiem w firmie    
Rysunek 7. Bariery hamujące zarządzanie wiedzą w firmie 

 

roza-milic-czerniak

prof. nadzw.dr.hab. Róża Milic-Czerniak - związana z sektorem bankowym od 18 lat, dyrektor Biura Controllingu, Biura Projektów oraz dyrektor zarządzająca w Banku Pekao S.A., zajmowała się wdrażaniem nowoczesnych metod zarządzania oraz wspomagających je systemów informatycznych. Członek Komisji Etyki Bankowej przy ZBP.

ksiazka-finanse-osobiste

Finanse osobiste kompetencje narzędzia instytucje produkty decyzje

Autor: prof. nadzw. dr hab. Róża Milic-Czerniak

Wydawca: Difin

Rok wydania: 2016

Stron: 388

Brak kompetencji finansowych gospodarstw domowych pozwalających na ocenę proponowanych usług i produktów finansowych stwarza warunki dla nieprzemyślanych, nieodpowiedzialnych decyzji indywidualnych, zwiększając podatność na ubóstwo i nie zapewnia wyższej jakości życia, lecz wręcz poprzez masowość takich decyzji stwarza zagrożenie dla stabilności finansowej i bezpieczeństwa narodowego.

Opanowanie i zrozumienie - przedstawionych w sposób przystępny w książce - głównych narzędzi zarządzania finansami osobistymi, oferowanych produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych, kredytowych, ubezpieczeniowych, a także zasad naliczania podatku dochodowego, jak również podstawowych metod obliczeń finansowych - pozwoli na odpowiedzialne, niezależne i racjonalne rozwiązywanie wielu problemów związanych z zarządzaniem finansami gospodarstw domowych. 

SPIS TREŚCI:
 
WSTĘP
 
ROZDZIAŁ 1. FINANSE OSOBISTE – ISTOTA I ZAKRES  
Agnieszka Wikarczyk
 
1.1. Finanse osobiste na tle zjawisk finansowych
1.2. Finanse osobiste – istota i pojęcia pokrewne
1.3. Gospodarstwa domowe a system finansowy
 
ROZDZIAŁ 2. GOSPODARSTWA DOMOWE JAKO PODMIOT FINANSÓW OSOBISTYCH  
Róża Milic-Czerniak
 
2.1. Gospodarstwo domowe – istota i znaczenie
2.2. Potrzeby i pragnienia finansowe gospodarstw domowych
2.3. Proces podejmowania decyzji finansowych w gospodarstwie domowym
2.4. Edukacja i świadomość finansowa w zarządzaniu finansami osobistymi  

ROZDZIAŁ 3. NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA FINANSAMI GOSPODARSTWA DOMOWEGO  
Monika Szczerbak
 
3.1. Bilans majątkowy gospodarstwa domowego
3.2. Budżet gospodarstwa domowego – zestawienie przychodów i wydatków
3.3. Rachunek przepływów pieniężnych – cash flow
 
ROZDZIAŁ 4. APLIKACJE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE FINANSAMI OSOBISTYMI  
Viera Gafrikova
 
4.1. Początki narzędzi wspomagających zarządzanie finansami osobistymi
4.2. Polskojęzyczne narzędzia PFM
4.3. Narzędzia PFM w Polsce – teraźniejszość i przyszłość
 
ROZDZIAŁ 5. OSZCZĘDZANIE ORAZ INWESTOWANIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH  
Róża Milic-Czerniak
 
5.1. Istota i rodzaje oszczędności
5.2. Teorie oszczędzania
5.3. Motywy i cele oszczędzania gospodarstw domowych
5.4. Poziom i formy oszczędzania Polaków
5.5. Produkty oszczędnościowe tradycyjne i alternatywne
5.6. Kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych
 
ROZDZIAŁ 6. FINANSE KLASYCZNE A BEHAWIORALNE  
Dorota Bem
 
6.1. Klasyczna teoria finansów – homo oeconomicus
6.2. Finanse behawioralne
6.3. Polski inwestor giełdowy
 
ROZDZIAŁ 7. ZADŁUŻANIE SIĘ GOSPODARSTW DOMOWYCH  
Róża Milic-Czerniak, Viera Gafrikova
 
7.1. Istota, motywy i cele zadłużania się gospodarstw domowych
7.2. Instytucje kredytujące gospodarstwa domowe i ich oferta produktowa
7.3. Zdolność kredytowa a zabezpieczenia
7.4. Koszty związane z zadłużaniem się
7.5. Poziom i struktura zadłużenia gospodarstw domowych
7.6. Przyczyny i skutki nadmiernego zadłużania się
 
ROZDZIAŁ 8. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW – WYBRANE PROBLEMY
 
Dorota Bem
 
8.1. Ubezpieczenia społeczne w systemie zabezpieczenia społecznego
8.2. Metody organizacji systemu zabezpieczenia społecznego
8.3. System ubezpieczeń społecznych w Polsce
 
ROZDZIAŁ 9. UBEZPIECZENIA RYNKOWE W FINANSACH GOSPODARSTW DOMOWYCH
Agnieszka Wikarczyk
 
9.1. Ubezpieczenia rynkowe – zagadnienia ogólne
9.2. Klasyfikacja ubezpieczeń
9.3. Produkt ubezpieczeniowy – cechy, determinanty i rodzaje
9.4. Składka ubezpieczeniowa jako cena za transfer ryzyka
9.5. Sektor ubezpieczeniowy – ujęcie podmiotowe
 
ROZDZIAŁ 10. PODATKI W FINANSACH GOSPODARSTW DOMOWYCH
Ryszard Waśkiewicz
 
10.1. Istota opodatkowania gospodarstw domowych
10.2. Opodatkowanie dochodów gospodarstw domowych
10.3. Podatki lokalne i inne podatki bezpośrednie
10.4. Opodatkowanie pośrednie

ROZDZIAŁ 11. OCHRONA KONSUMENTÓW USŁUG FINANSOWYCH
 
11.1. Historia ochrony praw konsumenta usług finansowych  
Róża Milic-Czerniak
11.2. Instytucje ochrony interesów klientów usług finansowych
Róża Milic-Czerniak, Agnieszka Wikarczyk
11.3. Regulacje prawa publicznego, współregulacje oraz samoregulacje chroniące konsumentów w sektorze finansowym  
Róża Milic-Czerniak
11.4. Składanie reklamacji i skarg przez konsumentów usług finansowych  
Róża Milic-Czerniak
11.5. Polubowne rozwiązywanie sporów z konsumentami usług finansowych
Róża Milic-Czerniak
 
ROZDZIAŁ 12. MATEMATYKA W FINANSACH OSOBISTYCH  
Viera Gafrikova
 
12.1. Procent i schematy oprocentowania
12.2. Wartość kapitału w czasie
12.3. Systematyczne oszczędzanie
12.4. Spłata długu
12.5. Kredyty walutowe
   
PODSUMOWANIE
   
BIBLIOGRAFIA
   
ZAŁĄCZNIK

ksiazka-zobowiazania

Zobowiązania - część ogólna

Autor: prof. Zbigniew Radwański, prof. dr hab.  Adam Olejniczak

Wydawca: C.H. Beck

Rok wydania: 2014

Stron: 423

Podręcznik "Zobowiązania - część ogólna" (Radwański, Olejniczak) obejmuje tematykę uregulowaną przede wszytskim w art.. 353-534 KC.
Omówione zagadnienia dotyczą m.in.:

 • naprawienia szkody,
 • świadczeń pieniężnych,
 • umów zobowiązaniowych.

Jedenaste wydanie zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o nowe przykłady.
Podręcznik uwzględnia zmiany wprowadzone w 2014 r. ustawą o prawach konsumenta.

ksiazka-prawo-cywilne

Prawo cywilne - część ogólna

Autor: prof. Zbigniew Radwański, prof. dr hab. Adam Olejniczak

Wydawca: C.H. Beck

Rok wydania: 2015

Stron: 412

W podręczniku ,,Prawo cywilne - część ogólna" zostały opisane instytucje uregulowane w pierwszej Księdze Kodeksu cywilnego, w tym m.in.:

 • przedmioty stosunku cywilnoprawnego,
 • osoby fizyczne i osoby prawne,
 • czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne,
 • przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury.

Trzynaste wydanie uwzględnia ostatnie nowelizacje wprowadzone ustawą o prawach konsumenta oraz nową ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o nowe przykłady.

Stan prawny, literaturę i orzecznictwo uwzględniono do czerwca 2015 r.

 

szumlicz_tadeusz

prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz - Polski ekonomista specjalizujący się w zakresie ubezpieczeń i polityki społecznej. Profesor nauk ekonomicznych związany z SGH w Warszawie. W 1995 zorganizował i został pierwszym kierownikiem Katedry Ubezpieczenia Społecznego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH. Profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Profesor zwyczajny w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Do 2006 pełnił funkcję profesora zwyczajnego w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie. Autor książek, artykułów i eksperty z zakresu polityki społecznej (zatrudnienie, zabezpieczenie społeczne, zabezpieczenie zdrowotne, zabezpieczenie emerytalne) i ubezpieczeń (metoda ubezpieczenia, rynek ubezpieczeń, ubezpieczenia życiowe, ubezpieczenie gospodarstwa domowego).

spoleczne-aspekty-rozwoju-rynku-ubezp

Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego

Autor: red. prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz

Wydawca: Oficyna wydawnicza SGH

Rok wydania: 2010

Stron: 375

Opracowanie dotyczy bardzo ważnego, społecznego aspektu rynku ubezpieczeniowego w Polsce, którego dalszy rozwój powinien być kojarzony ze zwiększonym zapotrzebowaniem na ochronę ubezpieczeniową ze strony gospodarstw domowych. Okazuje się bowiem, że standard bezpieczeństwa socjalnego, który powinien zapewniać system zabezpieczenia społecznego, staje się niezadowalający, co wymaga podnoszenia tego standardu z inicjatywy samych gospodarstw domowych. Na tle tak widzianego rozwoju rynku ubezpieczeniowego pojawia się równie istotne zagadnienie jego racjonalnej instytucjonalizacji.

Książka jest adresowana do wszystkich, którzy zajmują się problematyką ubezpieczeniową, zarówno ze względu na przedmiot zainteresowań naukowych, jak i charakter pracy zawodowej czy kierunek podjętych studiów. Książka może być również wykorzystywana jako podręcznik akademicki.

 

SPIS TREŚCI

Od redaktora

 

ROZDZIAŁ I. UBEZPIECZENIE W POLITYCE SPOŁECZNEJ

1. Polityka społeczna jako zarządzanie ryzykiem społecznym

1.1. O polityce społecznej jako zarządzaniu zmianą społeczną

1.2. Zarządzanie ryzykiem społecznym i społeczne zarządzanie ryzykiem

2. Metoda ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego

2.1. Definicja systemu zabezpieczenia społecznego

2.2. Aspekty systemu zabezpieczenia społecznego

3. Gospodarstwo domowe jako podmiot ochrony ubezpieczeniowej

3.1. Definicja gospodarstwa domowego jako podmiotu ochrony ubezpieczeniowej

3.2. Gospodarstwo domowe jako podmiot zarządzający ryzykiem

3.3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w zarządzaniu ryzykami gospodarstwa domowego

4. "Szkoła" ubezpieczenia społecznego

 

ROZDZIAŁ II. UBEZPIECZENIA W ZARZĄDZANIU RYZYKAMI SPOŁECZNYMI

1. Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem choroby

1.1. O polskim rynku usług medycznych i ubezpieczeń zdrowotnych w okresie "preindustrialnym"

1.2. Ubezpieczeniowy kierunek zmiany systemu zabezpieczenia zdrowotnego

1.3. Zmiany w ofercie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

1.3.1. Pojęcie: "kompleksowe ubezpieczenia kosztów leczenia"

1.3.2. Zmiany po stronie oferentów kompleksowych ubezpieczeń kosztów leczenia

1.3.3. Zmiany w konstrukcji produktów kompleksowych ubezpieczeń kosztów leczenia

2. Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem niezdolności do pracy

2.1. Istota ryzyka niezdolności do pracy

2.2. Niezdolność do pracy a niezdolność do samodzielnej egzystencji

2.3. Niezdolność do pracy a niepełnosprawność

2.4. Renty z tytułu niezdolności do pracy

2.5. Prewencja rentowa

2.6. O prywatnym ubezpieczeniu na wypadek niezdolności do pracy

3. Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem śmierci żywiciela

3.1. Ryzyko śmierci żywiciela w systemie zabezpieczenia społecznego

3.2. Ubezpieczenie posagowe - konstrukcja produktu

3.2.1. Cel ubezpieczenia posagowego

3.2.2. Podmioty ubezpieczenia posagowego

3.2.3. Rodzaje ubezpieczenia posagowego

3.3. Oferta rynkowa ubezpieczeń posagowych

4. Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem bezrobocia

4.1. Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem bezrobocia

4.2. Ocena stosowania ubezpieczeń na wypadek bezrobocia

5. Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem starości

5.1. System zabezpieczenia emerytalnego

5.1.1. Ryzyko starości

5.1.2. Konstrukcja systemu zabezpieczenia emerytalnego

5.1.3. Ubezpieczeniowe zasady konstrukcji systemu zabezpieczenia emerytalnego

5.1.4. Problem wieku emerytalnego w zabezpieczeniu społecznym na okres starości

5.2. Ubezpieczenie w kapitałowych systemach emerytalnych

5.2.1. Charakterystyka kapitałowych systemów emerytalnych

5.2.2. Zastosowanie metody ubezpieczenia w kapitałowym systemie emerytalnym

5.3. Rynek wypłat świadczeń z kapitałowego systemu emerytalnego

5.3.1. Charakterystyka i rodzaje rent dożywotnich

5.3.2. Tworzenie koncepcji rynku wypłat emerytur kapitałowych w Polsce

5.3.3. Renta dożywotnia a ryzyko inflacji i ryzyko długowieczności

5.4. Problemy redystrybucji dochodowej w systemach zabezpieczenia emerytalnego

6. Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem niedołęstwa starczego

6.1. Rozwiązania ubezpieczeniowe w bazowym zabezpieczeniu pielęgnacyjnym w Polsce

6.2. Prywatne ubezpieczenia pielęgnacyjne w Polsce

7. Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

7.1. Rozwój ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej

7.2. Funkcje i cele ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

7.3. Postanowienia umowne determinujące zakres ochrony w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej

7.4. Możliwości rozwoju ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

8. Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem utraty mienia

8.1. Ryzyko utraty mienia - ubezpieczenia dominujące

8.2. Ryzyka katastrofalne i terroryzmu - specjalne programy ubezpieczeniowe

9. Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem rolniczego gospodarstwa domowego

9.1. Metoda ubezpieczenia w rolniczym zabezpieczeniu społecznym

9.1.1. Instytucja renty za ziemię

9.1.2. Zaopatrzenie społeczne rolników indywidualnych i ich rodzin

9.1.3. "Ubezpieczenie" społeczne rolników

9.2. Społeczne aspekty ubezpieczeń majątkowych gospodarstw rolnych

9.2.1. Producent rolny a gospodarstwo domowe

9.2.2. Specyfika ryzyka w gospodarstwach rolnych. Rola ubezpieczeń w produkcji rolnej

9.2.3. Ubezpieczenia obowiązkowe producentów rolnych w Polsce

9.2.4. Ubezpieczenia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

9.2.5. Wspieranie rozwoju ubezpieczeń

 

ROZDZIAŁ III. CZYNNIKI INSTYTUCJONALNE ROZWOJU RYNKU UBEZPIECZEŃ

1. Ochrona konsumenta w inicjatywach Unii Europejskiej

2. Reprezentacja konsumenta na rynku ubezpieczeń w Polsce

3. Bezpieczeństwo finansowe na rynku ubezpieczeń

3.1. Funkcje i instytucje bezpieczeństwa finansowego

3.2. Sieć bezpieczeństwa finansowego rynku ubezpieczeń

3.3. Ubezpieczeniowe fundusze gwarancyjne w sieci bezpieczeństwa

3.4. Przesłanki tworzenia funduszy gwarancyjnych

3.5. Zagrożenia wynikające z istnienia funduszy gwarancyjnych

3.6. Sieć bezpieczeństwa a kierunki rozwoju funduszy gwarancyjnych

4. Instytucja mikroubezpieczeń

4.1. Mikroubezpieczenia - koncepcja instytucji

4.2. Mikrofinanse i mikroubezpieczenia jako alternatywa dla systemu zabezpieczenia społecznego

4.3. Mikroubezpieczenia jako produkt finansowy

4.4. Instytucjonalizacja mikroubezpieczeń

5. Społeczne znaczenie pośrednictwa ubezpieczeniowego

6. Społeczne aspekty przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej

 

ZAKOŃCZENIE. W kierunku społecznej polityki ubezpieczeniowej

BIBLIOGRAFIA

352x500

Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki.

Autor: prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz

Wydawca: Oficyna wydawnicza Branta

Rok wydania: 2005

Stron: 293

Jest to książka o ubezpieczeniu, zwracająca uwagę na szczególne ale raczej niedoceniane aspekty społeczne ubezpieczenia. Po pierwsze, związek wyrazowy ubezpieczenie społeczne eksponuje to, że ubezpieczenie jest wyjątkowym urządzeniem społecznym. Po drugie, określenie to wskazuje, iż ubezpieczenie jest szczególną metodą zarządzania ryzykami społecznymi. Po trzecie takie sformułowanie oznacza zastosowanie ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego. To potrójne rozumienie ?ubezpieczenia społecznego wynika z faktu, że niezwykle ważnym podmiotem i przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej jest (rodzinne) gospodarstwo domowe, i to zarówno, gdy ochrona przed skutkami pojawienia się ryzyka polega na ubezpieczeniach publicznych, jak też na ubezpieczeniach prywatnych. Przy takich założeniach Autor podejmuje próbę przedstawienia teorii dla praktyki , prezentując oryginalną szkołę ubezpieczenia społecznego. Adresatem książki są wszyscy zajmujący się problematyką ubezpieczeniowa, zarówno ze względu na dziedzinę zainteresowań naukowych, charakter pracy zawodowej czy kierunek podjętych studiów.

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

Część pierwsza. PODSTAWY TEORETYCZNE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Rozdział I. MODELE POLITYKI SPOŁECZNEJ - USTALENIE KATEGORII KONSTRUKCYJNYCH
l. O paradygmacie kształtowania rozwoju społecznego
2. O definicji polityki społecznej jako działalności praktycznej
3. Racjonalizowanie polityki społecznej - postulat definicyjny teorii dla praktyki
4. Modele, wzorce i wzory polityki społecznej
4.1. Pojęcia: model, wzorzec i wzór w odniesieniu do polityki społecznej
4.2. Podstawowe kategorie konstrukcyjne modeli polityki społecznej
4.2.1. Pojęcie luki społecznej jako kategorii konstrukcyjnej
4.2.2. Pojęcie konsumpcji społecznej jako kategorii konstrukcyjnej
4.2.3. Pojęcie ryzyka społecznego jako kategorii konstrukcyjnej
4.3. Nazewnictwo modeli polityki społecznej - o modelu antycypacji społecznej

Rozdział II. MODEL ANTYCYPACYJNY POLITYKI SPOŁECZNEJ - UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE
1. Opis modelu antycypacyjnego polityki społecznej
1.1. Charakterystyki "otoczenia" modelu antycypacyjnego polityki społecznej
1.2. Charakterystyki szczegółowe modelu antycypacyjnego polityki społecznej
Struktura społeczna jako kategoria realizacyjna polityki społecznej - "ideologizacja" polityki społecznej
3. Antycypacyjny charakter działań w polityce społecznej - "ideologizacj a" ubezpieczeniowa

Rozdział III. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM SPOŁECZNYM - ROZWAŻANIA TEORETYCZNE
1. O ryzyku
2. Ryzyko jako zagrożenie stratą w zasobach
3.Klasyfikacje ryzyk - znaczenie kryterium podmiotowego
4.Ryzyko społeczne
4.1. Ryzyka makrospołeczne
4.2. Ryzyka gospodarstwa domowego
4.2.1. Definicja gospodarstwa domowego
4.2.2. Definicja ryzyka społecznego jako ryzyka gospodarstwa domowego
4.2.3. Rodzaje ryzyka społecznego - ,,katalog ryzyk społecznych"
5. Zarządzanie ryzykiem - interpretacja społeczna
5.1. "Klasyczne" metody zarządzania ryzykiem
5.2. Wprowadzenie do zabezpieczenia społecznego - jako społecznego zarządzania ryzykiem i zarządzania ryzykiem społecznym

Rozdział IV SCHEMAT IDEOWY METODY UBEZPIECZENIA-INTERPRETACJA SPOŁECZNA
1. Schemat ideowy metody ubezpieczenia
1.1. Pytania dotyczące zarządzania ryzykiem metodą ubezpieczenia
1.2. Konstrukcja schematu ideowego metody ubezpieczenia
1.3. Opis schematu ideowego metody ubezpieczenia - ujęcie "horyzontalne"
1.4. Opis schematu ideowego metody ubezpieczenia - ujęcie "wertykalne"
1.5. Definicja ubezpieczenia - komentarz społeczny
2.Interpretacja społeczna schematu ideowego metody ubezpieczenia
2.1. Pytania dotyczące zarządzania ryzykiem społecznym
2.2. Opisy schematu ideowego metody ubezpieczenia - aspekty społeczne
2.2.1. Aspekty społeczne w schemacie ideowym metody ubezpieczenia - ujęcie "horyzontalne"
2.2.2. Aspekty społeczne w schemacie ideowym metody ubezpieczenia - ujęcie "wertykalne"

Rozdział V. IDENTYFIKACJA SPOŁECZNYCH ASPEKTÓW ZASTOSOWANIA METODY UBEZPIECZENIA - ASPEKT PROBLEMOWY I ASPEKT CHARAKTERYZUJĄCY
l. Dominujące cechy społeczne metody ubezpieczenia - próba uporządkowania
2. Instytucjonalizacja działalności ubezpieczeniowej - aspekty społeczne
3. Klasyfikacja ubezpieczeń - wyeksponowanie kryterium podmiotowego
4. Ubezpieczenie w sferze społecznej - systematyzacja uzasadnień i uwarunkowań zastosowania metody
5. Wprowadzenie do teorii doubezpieczenia społecznego
5.1. Pojęcie doubezpieczenia społecznego
5.2. Pojęcie pola dla dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej
5.3. Wskaźniki (stopy) zastąpienia straty przez świadczenie: zakres i zróżnicowanie zakresu kompensaty
5.4. Miarkowanie kompensaty straty przez świadczenie: wskaźniki redystrybucji w ubezpieczeniu społecznym
5.5. O realności zmiany w kierunku doubezpieczenia społecznego

Część druga. REFLEKSJE TEORETYCZNE NAD PRAKTYKĄ UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Rozdział VI. REFORMOWANIE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - CZY W KIERUNKU ROZWIĄZAŃ UBEZPIECZENIOWYCH?

1. Proces reformowania - zmiany w tle reform politycznych i gospodarczych
2. Przygotowanie do radykalnej reformy
3. Zmiana systemowa-projekt i legislacja
4. Ocena "filozofii" zmiany.. 1
5. O sprawności zarządzania zmianą - stale "wirtualny" system
6. Konfrontacja z realiami Unii Europejskiej

Rozdział VII. O ZATRUDNIENIU I UBEZPIECZENIU NA WYPADEK BEZROBOCIA
1. Zatrudnienie
1.1. Schemat rozważań zatrudnieniowych
1.2. Strona popytowa - zmiany w strukturze zatrudnienia
1.3. Podażowa strona zatrudnienia - aspekty ilościowy i jakościowy
1.4. Zatrudnienie: "między popytem a podażą" i "między podażą a popytem"
2. Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia
2.1. Ryzyko bezrobocia
2.2. Formy zabezpieczenia na wypadek bezrobocia
2.3. Konstrukcja ubezpieczenia na wypadek bezrobocia

Rozdział VIII. O ZDROWIU I UBEZPIECZENIU CHOROBOWYM
1. Zdrowie i ryzyko choroby
1.1. Pojęcie zdrowia społecznego
1.2. Ryzyko choroby (aspekt uszczerbku na zdrowiu)
1.3. Źródła finansowania ochrony zdrowia
2. Ubezpieczenie chorobowe
2.1. Składka jako źródło finansowania ochrony zdrowia
2.2. Zabezpieczenie zdrowotne a ubezpieczenia chorobowe

Rozdział IX. O "SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH"
1. Ryzyka społeczne a struktura Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
1.1. Ryzyko choroby (aspekt przejściowej niemożności wykonywania pracy)
1.2. Ryzyko macierzyństwa (aspekt przejściowej niemożności wykonywania pracy)
1.3. Ryzyko inwalidztwa (niezdolności do pracy)
1.4. Ryzyko śmierci żywiciela
1.5. Ryzyko wypadku przy pracy
1.6. Ryzyko starości
1.7. Ryzyko nagłego wydatku
2. Świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
2.1. Świadczenia chorobowe
2.2. Zasiłek macierzyński
2.3. Renta (inwalidzka) z tytułu niezdolności do pracy
2.4. Renta rodzinna
2.5. Świadczenia w związku z wypadkiem przy pracy (lub chorobą zawodową)
2.6. Emerytury
2.7. Zasiłek pogrzebowy
3. Ubezpieczeniowa ocena rozwiązań

Rozdział X. O UBEZPIECZENIOWEJ KONSTRUKCn ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
1. System zabezpieczenia emerytalnego
1.1. Ryzyko starości
1.2. Definicja systemu zabezpieczenia emerytalnego
1.3. System emerytalny - aspekt ubezpieczeniowy
1.4. Konstrukcja systemu emerytalnego - część bazowa systemu
1.4.1. Konstrukcja filara I systemu emerytalnego
1.4.2. Konstrukcja filara II systemu emerytalnego
1.5. Konstrukcja systemu emerytalnego - dodatkowe zabezpieczenie emerytalne
2. Cechy nowego systemu emerytalnego
2.1. Konsens polityczny
2.2. Prezentacja filarowa
2.3. Ujęcie funduszowe
2.4. Zdefiniowanie składki
2.5. Finansowanie kapitałowe
2.6. Ekwiwalentność ubezpieczeniowa
2.7. Obciążenie składką pracownika
2.8. Nowa rola państwa
2.9. Udział instytucji prywatnych
2.10. Inicjatywa pracodawcy
2.11. Uczestnictwo według wieku
2.12. Inicjatywa przyszłego emeryta
2.13. Zabieganie o uczestników

ZAKOŃCZENIE. "SZKOŁA" UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

BIBLIOGRAFIA

 

jerzy-podlewski

Dr Jerzy Podlewski - Autor e-bestsellera  „Zombie atakują! Zarządzanie ryzykiem po prostu”, książki „Ryzyko gospodarcze”, e-booków, publikacji naukowych i prasowych. Aktualnie redaktor dużej publikacji z zarządzania ryzykiem przygotowywanej dla jednego z czołowych wydawnictw międzynarodowych. Prowadzi stałą rubrykę „Ryzykonomia” w  „Gazecie Ubezpieczeniowej” na temat zarządzania ryzykiem, gdzie od 2013 roku ukazało się kilkadziesiąt artykułów popularyzujących różne aspekty zarządzania ryzykiem. Aktualnie redaktor dużej publikacji z zarządzania ryzykiem przygotowywanej dla jednego z czołowych wydawnictw międzynarodowych. Prowadzi stałą rubrykę „Ryzykonomia” w  „Gazecie Ubezpieczeniowej” na temat zarządzania ryzykiem, gdzie od 2013 roku ukazało się kilkadziesiąt artykułow popularyzujących różne aspekty zarządzania ryzykiem.

Microsoft Word - Zombie atakują 1.1.doc

„Zombie atakują! Zarządzanie ryzykiem po prostu”

Autor: dr Jerzy Podlewski

Wydawca: Self Publishing

Rok wydania: 2005

Stron: 201

 

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1 RYZYKO, KTÓRE ROŚNIE
180 km/h
Drogi do ruiny
NIMTOF

ROZDZIAŁ 2 NARZĘDZIA DO RYZYKA
Nie ma praktyki bez teorii
Iszu czy ryzyko ?
Pies pogrzebany w prawdopodobieństwie
Z serem czy z szynką ?
Mapa ryzyka
Paradygmat ryzyk urojonych
Show kilerzy zarządzania ryzykiem
Złote myśli z Krainy Kangurów
Planowanie, głupcze !
Lessons learned
Diabli na końcu szpilki
Czerwonego kapturka apetyt na ryzyko

ROZDZIAŁ 3 RYZYKO NAREGULOWANE
Makroostrożnościowo
Ordnung Risk Management
Wstydźmy się !
Ciało mało używane - Komitety Audytu
Political risk
Atomowa kultura
Kosmonauto Walentyna Tierieszkowa
Plecy Einsteina
Wywiad z generałem: Jak TO się robi w US Armed Forces?
NGO - nie ma misji bez ryzyka
Słońce zawsze nad Sztokholmem
Risk Management 2099

ROZDZIAŁ 4 RYZYKOWNY BIZNES
Sztuka wojny Kubusia Puchatka
Duże ryzyko Małego
Bydłowozy na Europą
P.S. czyli ryzyko SWOT Q.E.D.
W łańcuchach
EGAP na budowie
Smażenie kosztów
Fraudy
Whistleblowerzy, gwizdacze, kapusie
Żądło dra Ołena
Szpitalne zarządzanie ryzykiem
Lub ryzyko dokumentowe
FERMA analizuje i publikuje

ROZDZIAŁ 5 CYBER
Józek
Obiadki bez dokładki

ROZDZIAŁ 6 RYZYKO W KRYZYSIE
Zarządzanie kryzysowe - o wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad...
Masowe ryzyko imprez masowych
Come Quick Danger !
Święty Mikołaj BB +
Ach, ten wulkan !
Ciemno, zimno i mokro
Chore budynki
Na pielgrzymkę !
Awarie sieci - ryzyko, na które czekamy
Teflonowa reputacja jabłuszka
44 gaśnice
Heathrow 5
Zombie atakują!